Team

Onze KIK-V projectleiders

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zorginstellingen en verzekeraars in Nederland waken erover dat de zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken.

Het Zin is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met 5 hoofdtaken leveren ze een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. De hoofdtaken zijn het:

  • adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket of het

innemen van standpunten daarover;

  • bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg;
  • ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren;
  • beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg;
  • uitvoeren van de risicoverevening, zodat de zorgverzekeraars en zorgkantoren, hun verzekeringsplicht kunnen nakomen.

Beschrijving Programma KIK-V

Zin faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen zorgt ZIN ervoor dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor belanghebbende partijen.

Dit doen ze met het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). KIK-V richt zich op het toegankelijk maken van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun naasten enerzijds en professionals anderzijds. Voor de lange termijn ontwikkelen de belanghebbende partijen onder regie van het Zin een duurzame oplossing voor de informatievoorziening over kwaliteit. Er wordt een systematiek, inclusief hulpmiddelen (zoals handreikingen, (juridische) voorwaarden, procesafspraken, e.a.) ontwikkeld, gebaseerd op data ontsluiten aan de bron (zorgaanbieders) en herbruikbaar maken van data. De systematiek die hiervoor wordt ontwikkeld, sluit aan bij de uitgangspunten en architectuurprincipes van het Informatieberaad Zorg.

Gedurende de implementatie ondersteunt het programma KIK-V de inpassing van de afsprakensystematiek in de organisatie bij zorgaanbieders en uitvragende partijen. Hiervoor is een implementatie- en migratie strategie ontwikkeld, die gebaseerd zijn op impactbepaling. Bij de implementatie wordt gebruik gemaakt van ondersteuningsproducten, doelgroepgerichte communicatie en kennisbijeenkomsten voor de verschillende organisatietypen (gebaseerd op informatiseringsgraad, leer- en verbetercultuur en verandervermogen).

Projectleider

Vanuit Dev.nl leveren wij projectleiders die de implementatie van KIK-V begeleiden en zich bezig houden met verschillende taken in bovengenoemd kader, waaronder:

  • herijken en actueel houden van de implementatiestrategie en daaruit voortvloeiende activiteiten
  • Sturing geven aan een projectteam implementatie (bestaande uit implementatie-adviseurs)
  • monitoren van voortgang
  • bewaken van deadlines en afspraken

Concrete activiteiten zijn het opstellen en actualiseren van de implementatiestrategie van de afsprakenset bij zorgaanbieders en het coördineren van uitvoeringsactiviteiten in dit kader. Daarnaast behoort het monitoren van voortgang en bewaken van deadlines en afspraken tot het takenpakket.

Waarom wij?

Er komen verschillende werelden samen bij de implementatie van KIK-V. In de eerste plaats is er een zeer ervaren projectleider nodig. Iemand die het klappen van de zweep kent en al vele projecten (in en buiten de sorg) heeft uit mogen voeren. De Projectleider Implementatie KIK-V heeft verder diepgaande kennis van en ervaring met implementatieprocessen in de bedrijfsvoering en informatisering zowel in de zorgsector als daarbuiten. Daarnaast is er kennis van de inrichting van het gegevensmanagement en het werken met data (datagedreven werken).

Binnen dev.nl werken we met 2 senior en zeer zware projectleiders die al vele jaren binnen en buiten de zorg projecten hebben geleid. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in data gedreven werken, continu verbeteren en leren en digitaliseren. Kortom Kik-v implementatie is ons op het lijf geschreven.

Interesse?

Mocht u met ons in gesprek willen en bezien op welke termijn één van onze projectleiders beschikbaar is? Of wilt u graag een senior op de achtergrond om uw eigen projectleider(s) te ondersteunen en te coachen?

Bel met 0654 664 465, mail met Gerard Versluis of klik op de groen knop voor een whatsapp gesprek.

Scan de code